Pla d’acció integrat

Al llarg dels dos anys i mig de durada del projecte URBACT, cadascuna de les ciutats participants ha de desenvolupar un Pla d’Acció Integrat centrat en un tema d’interès per a la ciutat.

En el cas concret de Vic, la ciutat centra el seu Pla d’Acció en la recuperació integral de tota la zona del Puig dels Jueus.

Per a dur a terme la redacció de l’esmentat Pla d’Acció, cada soci del projecte ha constituït un Grup Local (URBACT Local Group), format pels diversos agents, entitats i responsables de la ciutat i el territori relacionats amb el projecte que es vol desenvolupar.

El Pla d’Acció Integrat és un document que concreta una sèrie de mesures i accions, a curt i a llarg termini, per a donar resposta al repte específic de la ciutat.

Es tracta d’una eina útil per a la posterior implementació de les accions, ja que especifica el calendari, les responsabilitats, pressupost, estableix uns indicadors de seguiment  n’avalua els riscos. És un document orientat a les ACCIONS, que facilita la seva posterior implementació.

Pla d’Acció Integral del Puig dels Jueus

La Metodologia URBACT

La metodologia URBACT per a la redacció del Pla d’Acció es basa en tres pilars fonamentals:

  • Integració: des d’una aproximació transversal, que tingui en compte les necessitats físiques, econòmiques i socials des d’una perspectiva sostenible
  • Participació: incloure els àmbits públic, privat, societat civil i entitats de recerca en el procés de redacció
  • Intercanvi transnacional: treball conjunt amb la resta de ciutats per a afrontar conjuntament reptes comuns i aprendre de les experiències.

Aquest vídeo explica la metodologia URBACT amb més detall:

Procés de redacció del Pla d’Acció

El procés de redacció del Pla d’Acció s’estructura al voltant de les següents etapes: